Vergroening van private eigendommen

Het klimaat verandert, en vooral in stedelijk gebied neemt de druk toe om maatregelen te treffen. Naast het veranderende klimaat, wordt het in steden steeds drukker. De bevolkingsgroei in steden zal de komende jaren aanhouden. Om de stad klimaatbestendig te houden, zijn maatregelen nodig. De private eigendommen kunnen een belangrijke rol spelen van de klimaatbestendigheid en leefbaarheid van steden. Uit onderzoek is gebleken dat tuinieren steeds minder populair wordt. Het gevolg hiervan is dat steeds meer tuinen in het stedelijk gebied verhard worden, met alle gevolgen van dien. Bovenstaande ontwikkelingen staan lijnrecht tegenover de Rijksambitie waarbij leefbaarheid en verduurzaming van steden centraal staat.

Een leefbare en toekomstbestendige stad waarin een duurzame en groene inrichting van private gronden de norm wordt, is voor de leefbaarheid in steden van groot belang. Door in te spelen op digitalisering en verbeelding, bewustwording creëren bij burgers en bedrijven over het belang van een weloverwogen invulling van hun eigendom, kan een belangrijke stap genomen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijkgerichte, informatieve en interactieve evenementen. Om de eigenaren van private percelen in de stad betrokken te krijgen zijn technologische en sociale innovaties nodig.

Technologische innovatie

Door beleid te vertalen naar praktische uitvoeringsplannen wordt een grote stap gezet richting het verduurzamen van woonwijken. Om dit te realiseren is het belangrijk dat de oplossingen gevisualiseerd en meetbaar gemaakt worden. Door gebruik te maken van een applicatie met augmented reality, kunnen mogelijk oplossingen direct op een Smartphone of tablet geprojecteerd worden. De duurzame oplossingen kunnen worden onderverdeeld in thema’s welke kunnen worden geselecteerd en geprojecteerd, bijvoorbeeld:

 • Hittereductie
 • Water
 • Biodiversiteit
 • Stadslandbouw
 • Luchtkwaliteit
 • Energie

Bovenstaande thema’s kunnen worden geprojecteerd in de bestaande situatie. Op deze manier kan het meest geschikte thema (of een combinatie van thema’s) gekozen worden. Naast de augmented reality visualisatie, zal direct een barometer verschijnen waarop af te lezen is welke positieve duurzame bijdrage er geleverd wordt. Door het toepassen van visualisatie van eindbeelden in bestaande tuinen, kunnen de uitvoeringsplannen zeer snel gekozen worden en kan de gemeente draagvlak creëren bij betrokkenen. Op deze manier kan nog voor de planrealisatie op wijkniveau bepaald worden wat de positieve bijdrage van de duurzaamheidsoplossingen zijn.

Sociale innovatie

Om betrokkenen te stimuleren een actieve houding aan te laten nemen ten aanzien van het verduurzamen van hun eigendom, is sociale cohesie nodig. Een WIJ gevoel creëren in de wijk, waarbij verduurzaming de norm wordt. Om dit te bereiken is een dynamisch evenement een mogelijkheid, waarbij de beleving van het duurzaamheidproject voorop staat. Het moet de activatie worden van het merk duurzaamheid in de wijk. Tijdens het evenement moet centraal staan:

 • Bewustwording (beeldende weergave van huidige situatie van de wijk en gewenste situatie van de wijk, inclusief aan de slag met de applicatie);
 • Enthousiasmeren door energie (muziek en sociaal karakter);
 • Een dynamische omgeving (van alles te beleven, proeven, zien, doen);
 • Eigentijds en breed gedragen karakter (aansluiten alle inwoners van de stad);
 • Uniek in zijn soort.

Technologische en sociale innovatie, zorgt voor vergroening, verduurzaming en cohesie!

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Ruben Deddens.